Säännöt

TEOLLISUUSJURISTIT RY:N SÄÄNNÖT
Hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 12.5.2023

1 § Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Teollisuusjuristit ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

2 § Tarkoitus ja toiminta
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teollisuuden, kaupan sekä palvelualan ja niiden järjestöissä toimivien yritysjuristien yhdyssiteenä, osallistua alan kansainväliseen yhteistyöhön ja edistää jäsentensä pysymistä lainsäädännön sekä teollisuus- ja talouselämän kehityksen tasalla. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa.

3 § Toiminnan muodot
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenilleen kokouksia, koulutustilaisuuksia, esitelmä- ja juhlatilaisuuksia sekä mahdollisuuksia tutustua eri teollisuuden alojen toimintaan. Yhdistys voi harjoittaa myös julkaisutoimintaa.

4 § Jäsenyyttä koskevat määräykset
Johtokunta voi hakemuksesta hyväksyä yhdistyksen jäseneksi oikeustieteen maisterin tai sitä vastaavan ylemmän oikeustieteellisen tutkinnon suorittaneen ja kohdassa 2 kuvatulla alalla tai sen järjestäissä toimivan henkilön, jonka pääasiallinen tehtävä on antaa juridista tai vastaavaa neuvonantoa työnantajalleen, eikä kolmansille osapuolille. Jäsenhakemus voidaan hyväksyä aikaisintaan vuoden kuluttua edellä mainitun tutkinnon suorittamisesta. Johtokunta voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka ei enää toimi kohdassa 2 kuvatun alan tai sen järjestöjen palveluksessa. Jäsenen tulee toiminnassaan yhdistyksessä ja sen ulkopuolella noudattaa elinkeinoelämässä vakiintuneita ammattieettisiä periaatteita. Jäsenen, joka ei ole noudattanut näitä periaatteita, voi johtokunta, varattuaan jäsenelle tilaisuuden tulla asiassa kuulluksi, erottaa yhdistyksestä.

5 § Jäsenmaksu
Yhdistyksen jäsen suorittaa yhdistykselle vuosittain jäsenmaksun. Jäseneltä, joka on suorittanut jäsenmaksun vähintään viideltä vuodelta, ei peritä jäsenmaksua hänen siirryttyään eläkkeelle. Yhdistyksen johtokunta voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos tämä ei ole maksanut vuotuista jäsenmaksuaan seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. 

6 § Kunniajäsenyys 
Erityisen ansiokkaasti yhdistyksen tai sen edustamien tarkoitusperien hyväksi toimineen henkilön voi yhdistyksen kokous johtokunnan esityksestä kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua, eikä kunniajäsenellä ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa, ellei kunniajäsen ole myös yhdistyksen jäsen. 

7 § Johtokunta 
Yhdistyksen asioita hoitaa sen hallituksena johtokunta, johon kuuluu yhdistyksen puheenjohtaja ja vähintään kuusi ja enintään kahdeksan jäsentä. Johtokunnan puheenjohtaja ja jäsenet valitaan vuosikokouksessa. Puheenjohtajan ja johtokunnan jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan vuosikokouksen päättyessä. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Johtokunta kutsuu yhdistykselle sihteerin ja päättää hänen palkkauksestaan.

8 § Johtokunnan kokoukset
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja lisäksi vähintään kolme jäsentä on läsnä. Kokouksista on tiedotettava johtokunnan jäsenille vähintään kahta päivää ennen kokousta.

9 § Johtokunnan tehtävänä on:

 1. toimia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi ja huolehtia yhdistyksen sisäisestä toiminnasta;
 2. edustaa yhdistystä, päättää yhdistyksen puolesta tehtävistä sitoumuksista, mikäli niistä päättäminen ei kuulu yhdistyksen kokoukselle, ja oikeuksien hankkimisesta sille sekä esiintyä yhdistyksen puolesta kantajana ja vastaajana;
 3. kutsua yhdistys sekä sääntömääräisiin että muihin kokouksiin, valmistaa niissä käsiteltävät asiat ja toimeenpanna kokousten päätökset;
 4. hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta sekä pitää niistä kirjaa;
 5. pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä ja päättää jäsenten hyväksymisestä ja erottamisesta;
 6. laatia ehdotus yhdistyksen talousarvioksi; sekä
 7. hoitaa muut yhdistystä koskevat asiat.

10 § Yhdistyksen kokoukset 
Vuosikokouksessa, joka pidetään ennen kesäkuun loppua, käsitellään seuraavat asiat:

 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri;
 2. valitaan kaksi päytäkirjan tarkistajaa;
 3. esitellään yhdistyksen toimintakertomus tai toiminnantarkastuskertomus;
 4. esitellään tilintarkastuskertomus;
 5. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille;
 6. valitaan yhdistyksen puheenjohtaja;
 7. päätetään johtokunnan jäsenten lukumäärästä;
 8. valitaan johtokunnan jäsenet;
 9. päätetään joko tilintarkastuksen tai toiminnantarkastuksen suorittamisesta tilikauden aikana ja valitaan joko yksi tilintarkastaja ja, jollei tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisöä, varatilintarkastaja, tai toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja;
 10. päätetään jäsenmaksujen suuruudesta;
 11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, johtokunnan esittämät tai jäsenten vähintään seitsemän päivää ennen vuosikokousta johtokunnalle kirjallisesti ilmoittamat, yhdistyksen kokouksen toimivaltaan kuuluvat asiat.

Yhdistyksen kokouksissa tulee päätökseksi se mielipide, jota kannattaa yli puolet annetuista äänistä, ellei näissä säännäissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa, joissa ratkaisee arpa.

11 § Kokouskutsu ja tiedonannot
Kokouskutsut ja muut tiedonannot yhdistyksen jäsenille toimitetaan sähköisessä jäsenkirjeessä sekä ilmoittamalla niistä yhtiön verkkosivuilla. Kutsu yhdistyksen kokoukseen on julkaistava yhdistyksen verkkosivuilla vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

12 § Toiminta- ja tilikausi sekä tilin- tai toiminnantarkastus
Yhdistyksen toiminta- ja tilikautena on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen tulee olla laadittuna viimeistään huhtikuun 1. päivänä jätettäväksi tilintarkastajille tai toiminnantarkastajille, joiden tulee antaa lausuntonsa johtokunnalle viimeistään toukokuun 1. päivään mennessä.

13 § Yhdistyksen edustaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat ja yhdistystä edustavat puheenjohtaja yksin, kaksi johtokunnan jäsentä yhdessä tai ne yhdistyksen toimihenkilät, joille johtokunta on antanut siihen valtuuden, siinä lähemmin määrätyllä tavalla.

14 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen toiminnan lopettaminen
Yhdistyksen sääntöjä voidaan muuttaa, jos muutosta on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä.

15 § Jos yhdistys lopettaa toimintansa tai se lakkautetaan, siirtyy sen omaisuus sellaiselle rekisteräidylle yhdistykselle tai säätiölle, jonka tarkoituksena on toimia Suomessa toimivien juristien yhteisten pyrintöjen hyväksi.

Scroll to Top